APPLICATION FOR THE POST OF CIVIL POLICE CONSTABLE ( MEN & WOMEN)(RESIDUAL) & KALYANA KARNATAKA (LOCAL) INSERVICE - 2021

¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ï (£ÁUÀjPÀ) (¥ÀÄgÀĵÀ & ªÀÄ»¼Á) («ÄPÀÄ̽zÀ) ªÀÄvÀÄÛ PÀ¯Áåt PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÉêÁ¤gÀvÀ ºÀÄzÉÝUÀ½UÉ Cfð. 2021-22

C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå : 04/£ÉêÀÄPÁw-04/2021-22 ¢£ÁAPÀ:
Notification No.04/Recruitment-4/2021-22
BEFORE GOING TO ONLINE APPLICATION , APPLICANTS ARE ADVISED TO GO THROUGH / READ NOTIFICATION, ONLINE INSTRUCTION & BROCHURE CAREFULLY
CfðzÁgÀgÀÄ ºÉƸÀ CfðUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉÆzÀ®Ä ¤ÃqÀ¯ÁVgÀĪÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É, ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ»w¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß eÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ NzÀ®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ.
FORGOT APPLICATION NO
Applicant's Full Name / C¨sÀåyðAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ
Date of Birth / ºÀÄnÖzÀ ¢£ÁAPÀ
v
SUBMIT
RESET